วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

ม.อ.พบสัตว์ใต้น้ำสกุลใหม่ในทะเลสาบสงขลา


ม.อ. ค้นพบสัตว์พื้นใต้น้ำสกุลใหม่ในทะเลสาบสงขลาตอนล่างใกล้ปากทะเลสาบ ความลึก 70 เซนติเมตร  ตั้งชื่อตามวิทยาศาสตร์ Birdotanais songkhlaensis   ระบุสัตว์พื้นใต้น้ำชนิดนี้ เป็นอาหารให้แก่กุ้ง หอย ปู ปลา และมักอาศัยอยู่ในบริเวณตะกอนดินเหนียว ที่น้ำความเค็ม 30 ใน 1,000 ส่วน
ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ (ม.อ.) (Prof. Dr. Saowapa Angsupanich, The Department of Aquatic Science, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University) เปิดเผยว่า จากการติดตามวิจัยและเก็บตัวอย่างสัตว์พื้นใต้น้ำ ซึ่งเป็นสัตว์ขนาดเล็ก ที่เป็นตัวเชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารสัตว์น้ำที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจในทะเลสาบสงขลา
> Credit : วิธีสร้าง WelCome Page บน Blogger Under Creative Commons License: Attribution